بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیشرفت های چشمگیر در زمینه فن آوری ارتباطات و اطلاعات ICT (Information and Communication Technology)، موجب شده است که استفاده از فن آوری های جدید و سیستم های الکترونیکی در نسخه نویسی به عنوان راه حل نهایی مطرح شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در ایران و بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک های FAHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process) و Fuzzy DEMATEL (Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory) انجام شد.

روش بررسی

این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری آن را 15 نفر از خبرگان ICT حوزه سلامت و کارشناسان داروخانه های یزد تشکیل داد. ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای، معیارهای اولیه شناسایی گردید. سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان، این معیارها مورد بازبینی قرار گرفت. مطابق با عوامل نهایی، پرسش نامه ای جهت سنجش مناسب بودن عوامل شناسایی شده بر اساس تکنیک Delphi طراحی و بین خبرگان توزیع شد. در ادامه، دو پرسش نامه به منظور تعیین اهمیت عوامل و روابط علی میان آن ها توزیع گردید.

یافته ها

عوامل حمایت و پوشش قانون از ارتباطات الکترونیک مانند «امضای دیجیتال، حمایت مدیران ارشد از اتوماسیون سازی سیستم نسخه نویسی، آموزش استفاده از سیستم های نسخ الکترونیک به کاربران، استفاده از مشوق های قانونی و مالی توسط دولت» با مقدار مثبت علت، از جمله عوامل تاثیرگذار بودند.

نتیجه گیری

تعیین عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق نسخ الکترونیک در داروخانه ها، می تواند در طراحی و انتخاب بهترین اقدامات و سیاست ها برای مدیران و تصمیم گیران این حوزه مفید و اثربخش باشد.</div>

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057119 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!