میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397

پیام:
چکیده:
اهداف
اعتیاد به عنوان یک مساله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و از جمله علل عمده مرگ زودرس به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 97-1392 بود.
ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، پرونده همه متوفیان ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 97-1392 که به دلیل سوءمصرف مواد مخدر فوت نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از 123 پرونده مورد بررسی، 93.5% مرد و بقیه زن (6.5%) بودند. بیشترین فراوانی متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی مربوط به گروه سنی 30-20 سال (37.4%)، افراد مجرد (54.5%)، دارای سطح تحصیلات دیپلم (35.8%) و راهنمایی (32.5%)، دارای شغل آزاد (42.3%) و بیکار (26.0%) بود. از نظر نوع مصرف مواد، به ترتیب تریاک (39.0%)، متادون (27.6%) و ترامادول (17.9%) بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین مصرف همزمان مواد در تریاک- متادون (28.4%) مشاهده شد. در مواد مصرفی تریاک، هروئین، شیشه، ترامادول و متادون بین سال های 1392 تا 1397 تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0p<).
نتیجه گیری: متوفیان، جوانان با سطح تحصیلات پایین، درآمد کم و بیکار هستند و همچنین اعتیاد به مصرف متادون و ترامادول در طول سال های مختلف روند افزایشی داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.