تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کنترل بیماری های مزمن ازجمله بیماری های قلبی تا حد زیادی به میزان تبعیت از درمان بستگی دارد. این مهم تنها با مشارکت فعال بیماران در امور درمان و اجرای توصیه های اعضای گروه درمان امکان پذیر است.

هدف

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان های نظامی انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع نیمه تجربی به همراه گروه کنترل است که در بیمارستان نظامی منتخب شهر تهران انجام شد. نمونه های مورد مطالعه 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان منتخب نظامی بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل به صورت شبه تصادفی تخصیص یافتند. جمع آوری داده ها در دو گروه با ابزار معتبر تبعیت از درمان در بیماری مزمن انجام گرفت. گروه کنترل صرفا مراقبت های معمول مرکز را دریافت کردند و برای گروه مداخله برنامه مراقبتی مبتنی بر تئوری شناختی- اجتماعی اجرا گردید. بلافاصله بعد از مداخله و بیست روز بعد، جمع آوری مجدد داده ها صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی متناسب با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. (0/05P<) به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

 در این مطالعه، تبعیت از درمان قبل از مداخله، در تمامی حیطه های اهتمام در درمان، تمایل به مشارکت در درمان، توانایی تطابق، تلفیق درمان با زندگی، چسبیدن به درمان، تعهد به درمان و تردید در اجرای درمان تفاوت بین دو گروه آزمون و کنترل بر اساس آزمون تی مستقل معنی دار نبود (05/05P>). ولی هنگام ترخیص و بیست روز پس از ترخیص تفاوت در تمامی حیطه ها بین دو گروه آزمون و کنترل معنی دار بود (0/05P<). نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری به  صورت درون موردی با (001/0P< 32/14 = (2/56) F) در مجموع نشانگر آن بود که تبعیت از درمان بر اساس شاخص زمان در مراحل مختلف دارای تفاوت معناداری است. آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری به صورت بین موردی بر اساس شاخص گروه با (0/001P<  ,32/85= (1/28) F) نیز نشان داد که عامل زمان های مختلف بر تبعیت از درمان در دو گروه آزمون و کنترل دارای تفاوت معناداری است.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به نظر می رسد اجرای آموزش بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی بندورا سبب بهبود تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل دریچه قلب می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.