تاثیر برنامه اخلاق حرفه ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های تابعه نیروهای مسلح

پیام:
چکیده:
مقدمه

عقلانیت و اخلاق از ضروریات مشاغلی است که به انسان ها ارائه خدمت می کنند. حرفه پرستاری با بسیاری از جنبه های اخلاقی نقش کلیدی در اجرای یک سیستم مراقبت بهداشتی ایفا می کند.

هدف

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه اخلاق حرفه ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های تابعه نیروهای مسلح انجام شده است.

مواد و روش ها

 پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی پیش-پس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1397 در سه مرحله قبل از مداخله، پس از مداخله و یک ماه بعد از مداخله با ارزیابی پرسش نامه عملکرد اخلاقی پرستاران بر روی سه گروه (کنترل، آموزش حضوری، آموزش مجازی) با برقراری کارگاه یک روزه در گروه حضوری و آموزش اینترنتی در سایت شهاب برای گروه مجازی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، پرستاران بخش اورژانس دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح در شهر تهران می باشند که واجد شرایط بوده و معیارهای ورود به مطالعه را دارا باشند. پس از پر شدن پرسش نامه ها، دادها در سه مرحله با نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 0/05P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد قبل از مداخله در پیش آزمون تفاوت آماری معناداری در عملکرد اخلاقی پرستاران بین سه گروه وجود نداشت. در حالی که در گروه آموزش حضوری و آموزش مجازی تفاوت آماری معنادار در پس آزمون اول و دوم وجود داشت، در گروه آموزش حضوری تفاوت آماری بیشتری مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اثرات مثبت آموزش اخلاق حرفه ای که در این مطالعه جهت بهبود عملکرد اخلاقی پرستاران اورژانس به کارگرفته شد، می توان از روش های مختلف آموزش و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت موجود استفاده کرد ولی با توجه به نتیجه پژوهش آموزش حضوری در اولویت قرار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
136 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057594 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!