مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

پیام:
چکیده:
مقدمه

انقباض حین پلیمریزاسیون باعث ایجاد شکاف بین کامپوزیت و لبه دندان می شود، که در طول زمان باعث ورود باکتری ها، پوسیدگی ثانویه و در نهایت شکست درمان می شود.بنظر می رسد اضافه کردننانوذرات به کامپوزیت می تواند در کاهش تعداد و عملکرد میکروارگانیسم ها موثر باشد. هدفاین مطالعه، مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیتهای حاوی نانوذرات اکسید روی و مس بر روی گونه میکروبی استرپتوکوکوس موتانس بود. 

مواد و روش ها

نانوذرات اکسید مس و روی در غلظت های 05/0، 1/0 و 5/0 درصد با کامپوزیت GCمخلوط و 490 دیسک کامپوزیتی در هفت گروه شامل 70 نمونه تهیه شد. محلول های رقیق شده ازاسترپتوکوک موتانس (ATCC 35668) تهیهو 1میلی لیتر از آن روی دیسک ها قرار گرفت. دیسک ها با محیط کشت مایع در دمای 37 درجه به مدت 8 ساعت انکوبه شدند. سپس 1 میلیمتر سرم شستشوی حاصله از دیسک ها در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت بر روی محیط بلادآگار حاوی خون گوسفند کشت داده شد و با شمارش (Colony count) باکتری های مستقر شده روی هر دیسک، شمارش باکتری ها به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری وارد SPSSبا ویرایش 17 شد و با استفاده از آزمون کروسکال- والیس و آزمون دان، مورد مقایسه آماری قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0=α در نظر گرفته شد.

یافته ها

این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید مس و روی در غلظت های 1/0و 5/0 درصد در زمان های 15 و 30 روز در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنی دار تعداد باکتری ها شد (001/0P=) و سایر گروه های مورد بررسی، تفاوت آماری معنی داری با گروه کنترل نداشتند (1P=).

نتیجه گیری

نانوذرات اکسید روی 5/0 درصد در ترکیب کامپوزیت، بیشترین و هر دو نانوذرات اکسیدمس و روی در غلظت 05/0 درصد کمترین میزان خاصیت ضدمیکروبی را از خود نشان دادند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
344 -351
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.