مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید

پیام:
چکیده:
مقدمه
MTA می تواند سبب تغییر رنگ تاجی بعد از درمان های رژنراتیو اندودانتیک شود. جلوگیری از تغییر رنگ ناشی از MTA در ناحیه زیبایی اهمیت بسزایی برای بیماران و کلینیسین ها دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر انواع مختلف باندینگ های عاجی در پیشگیری از تغییر رنگ بوجود آمده در اثر MTA سفید بود.
مواد و روش ها
از 36 دندان سنترال اینسایزور ماگزیلا استفاده شد. بعد از انجام پروسه اندودانتیک، دندانها به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول و دوم قبل از کاربرد MTA سفید در حفره دسترسی به ترتیب Adper Single Bond(SB) (نسل 5) و Clearfil SE Bond(CSE)(نسل 6) استفاده شد. در گروه سوم، حفره دسترسی به MTA سفید آغشته شد. حفره دسترسی در این سه گروه سیل شد. رنگ نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر ارزیابی شد.  ∆Eبعد از دو ماه نگهداری در انکوباتور و سرم فیزیولوژی اندازه گیری شد. داده ها توسط تست آماری کلموگراف-اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه و توکی، آنالیز شدند. سطح معناداری 05/0 درنظر گرفته شد.
یافته ها
تفاوت بین گروه های اول و دوم معنادار نبود (546/0P=) در صورتی که ∆E بین گروه های اول و سوم و همچنین دوم و سوم معنادار بود (001/0P<).
نتیجه گیری
باندینگهای عاجی می توانند از تغییر رنگ ناشی از MTA جلوگیری کنند. اگرچه تفاوت بین نسلهای 5 و 6 باندینگها از لحاظ آماری معنادار نبود، نمونه های آماده شده با ادهزیو نسل 6 تغییر رنگ تاجی کمتری نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
360 -368
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.