تاثیر پیش تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب های گردو و توت

پیام:
چکیده:

در این پژوهش تاثیر پیش تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب های گردو و توت بررسی شد. برای این منظور تخته هایی به ابعاد 20×20×300 میلی متر و با رطوبت سبز از ناحیه چوب برون تهیه شد. تیمار حرارتی در دماهای 140 و 160 درجه سانتی گراد برای مدت 30 و 60 دقیقه و در فشار 2 پاسکال انجام شد. پس از تیمار حرارتی، نمونه ها به روش جابجایی هوای گرم در یک کوره آزمایشگاهی در دمای 50 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و سرعت هوای 1 متر بر ثانیه تا میانگین رطوبت نهایی 8 درصد خشک شدند. مدول الاستیسیته دینامیک و میرایی ارتعاش با استفاده از آزمون صوتی تیر دو سر آزاد قبل و بعد از خشک کردن نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار حرارتی در دمای 140 درجه سانتی گراد برای مدت 30 دقیقه تاثیر معنی داری بر پارامترهای صوتی هیچ یک از چوب ها نداشت. در مقابل، تیمار حرارتی در دمای 160 درجه سانتی گراد موجب افزایش معنی دار در مدول الاستیسیته دینامیک و بهبود کیفیت ارتعاشی چوب های گردو و توت شد. نتایج طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس نشان داد که بر خلاف چوب توت، در چوب گردو تخریب پلیمرهای دیوار سلولی و افزایش میزان بلورینگی در اثر تیمار حرارتی در دمای 160 درجه سانتی گراد رخ داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
349 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057895 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!