انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک

پیام:
چکیده:
مقدمه

انگ، شرایط حاکی از برچسب زدگی است؛ به گونه ای که فرد از محیط خویش بنا به دلایل فیزیکی و یا روانی متمایز شده و در حالت وصله ناجور بودن قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی بیماران با دیابت نوع یک انجام گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 135 بیمار با دیابت نوع یک در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در سال 1397 از طریق نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای ورود بررسی شدند. اطلاعات توسط پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه انگ اجتماعی جمع آوری گردید. داده ها از طریق نسخه 16 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

بیشتر نمونه های پژوهش زن و دارای میانگین سنی 7/27±26/02 سال بودند. میانگین کل انگ اجتماعی نمونه های پژوهش، 12/16±51/43 بود که در سطح متوسط قرار داشت. انگ اجتماعی با رده های سنی، وضعیت تاهل، محل سکونت، سطح تحصیلات، طول مدت ابتلا به دیابت، سابقه ی خانوادگی دیابت و سطوح مختلف هموگلوبین گلیکوزیله رابطه آماری معنا داری داشت (0/05>p).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، تلاش و حمایت همه جانبه تیم درمان و مخصوصا پرستاران در زمینه ی آموزش موثرتر بیماران مبتلا به دیابت جهت ارتقای سطح آگاهی و یادگیری آنان در زمینه دیابت و مقابله با عوارض روانی و انگ حاصل از آن، ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.