تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی

پیام:
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت خدمات و رضایت را به هر یک از انواع وفاداری (نگرشی و رفتاری) در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی کشور مورد بررسی قرار داده است.

روش کار

این پژوهش با ارائه و آزمایش تجربی یک مدل مفهومی در سال 1397 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در طول یک سال گذشته سابقه استفاده از خدمات آزمایشگاهی بیماستان های خصوصی کشور را داشتند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. داده ها با روش های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

یافته ها

 کیفیت خدمات بر رضایت بیماران و رضایت بیماران بر وفاداری نگرشی آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی تاثیر مستقیم رضایت بر وفاداری رفتاری مورد تایید قرار نمی گیرد و رضایت از طریق وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری تاثیر دارد. همچنین تاثیر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری نگرشی از طریق ایجاد رضایت مورد تایید قرار گرفت ولی تاثیر غیرمستقیم آن بر وفاداری رفتاری مورد تایید قرار نگرفت.

نتیجه گیری

وفاداری رفتاری در بیماران از طریق ایجاد وفاداری نگرشی حاصل می شود و رضایت به صورت مستقیم و کیفیت خدمات از طریق ایجاد رضایت بر شکل گیری وفاداری رفتاری تاثیری ندارند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.