بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

افزایش تجمع بیوفیلم باکتریایی (استرپتوکوکی) بر سطح ترمیم های کامپوزیتی در مقایسه با ترمیم های آمالگام و گلوس آینومر سبب مستعد شدن ترمیم های کامپوزیتی به پوسیدگی های ثانویه مجاور ترمیم می گردد. در این مطالعه، خواص ضد استرپتوکوک موتانس رزین کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره بررسی شد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، خواص ضد موتانس کامپوزیت ها پس از افزودن نانوذرات نقره به آن ها در درصدهای وزنی 0، 02/0، 03/0، 04/0 و 05/0 با تست اسپکتروفتومتر بررسی گردید. کامپوزیت ها بر روی دیواره های میکروپلیت های 400 میکرولیتری تطابق یافته و پس از کیور یا سفت شدن (با دستگاه لایت کیور)، در مجاورت باکتری های غوطه ور در محیط کشت مایع قرار گرفتند، سپس در زمان های 3، 24 و 48 ساعت بعد، طیف جذبی محیط کشت به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت گردید.

یافته ها

براساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، میزان تراکم نوری (شاخص تکثیر باکتری) در کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره با غلظت های 03/0% وزن جرمی در زمان های 3 (0009/0±080/0)، 24 (0013/0±079/0) و 48 (0008/0±079/0) ساعت در مقایسه با کامپوزیت های بدون نانوذرات نقره (به ترتیب 0005/0±089/0، 0005/0±094/0 و 0009/0±101/0)، به طور معنی داری کاهش یافت که نشان دهنده کاهش چشمگیر تکثیر باکتری ها بود. در کامپوزیت های دارای غلظت های 04/0% و 05/0% نانوذرات نقره، این اثرات ضد باکتریایی افزایش نیافت.

نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمامی گروه های کامپوزیتی حاوی نانوذرات نقره دارای اثر ضد باکتریایی هستند. به علاوه، بهینه اثر ضد باکتریایی در گروه حاوی غلظت 03/0 وزنی نانوذرات نقره قرار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058822 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!