بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری انسداد مزمن ریه، باعث اختلال در عملکرد ریه و تنگی مجاری هوا می گردد و درنتیجه موجب می شود تنفس کامل دشوارتر شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان رگه های شخصیتی و راهبردهای مقابله در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا انجام شد.

مواد و روش ها

جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر شهر فسا که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 180 نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از سه مقیاس الکسی تایمی تورنتو (FTAS-20)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-IP-R) و راهبردهای مقابله لازاروس و فولکمن استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج

بین ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی و توافق جویی و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار ارتباط معناداری وجود دارد(0.05) ؛ اما بین ویژگی شخصیتی گشودگی و باوجدان بودن و راهبردهای مقابله ای ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین سبک هیجان مدار (000/0 p = 745/0 Beta=)، برون گرایی (000/0  p = 313/0 Beta=)، روان رنجور خویی (000/0  p = 288/0 Beta=) و توافق جویی (000/0  p = 098/0 Beta=) قادر به پیش بینی الکسی تایمی در بیماران مبتلابه Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) است اما سن، جنسیت و تحصیلات پیش بینی کننده های خوبی برای الکسی تایمی در بیماران COPD نبودند.

نتیجه گیری

 نتایج این پژوهش نشان دادند که عوامل شخصیتی نوروز گرایی، برونگرایی و توافق جویی می توانند در دو جهت مثبت و منفی تغییرات مربوط به الکسی تایمی را در بیماران مبتلابه COPD پیش بینی کنند و سبک مقابله هیجان مدار نیز در جهت منفی قادر به پیش بینی الکسی تایمی در این افراد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1646 -1656
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059006 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!