حقوق بیماران بستری در بیمارستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی به لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی، دارای حقوق رسمی و قانونی هستند که در تمام جوامع سعی بر رعایت آن می باشد. در این مقاله سعی شده به مرور تاریخچه تدوین منشور حقوق بیمار پرداخته و سپس با ارائه نتایج چند پژوهش، به بررسی وضعیت حقوق بیماران در مراکز درمانی در ایران و ارائه چند راهکار پرداخته شود.

مواد و روش ها

این تحقیق مطالعه ای مروری است که با جستجوی کلید واژه های: "Patients' Rights" و "Hospitalized" در منابع کتابخانه ای و داده پایگاه های اینترنتی مانندSID ،Google Scholar  و  Magiranدر بازه زمانی 2008 تا 2016 انجام گرفته است.

یافته ها

عوامل منجر به رعایت حقوق بیماران بستری در سه گروه عوامل سازمانی، عوامل مربوط به کارکنان و عوامل مربوط به دریافت کنندگان خدمات طبقه بندی شده است. علاوه بر آن، عواملی نظیر: سن، سطح تحصیلات، محل زندگی (شهر/ روستا)، مدت بستری شدن بیمار و نوع بخش می توانند بر رعایت حقوق بیمار تاثیرگذار باشند. همچنین مشخص شده است که منشور حقوق بیمار به خوبی بین پرسنل مراقبت درمانی و بیماران شناخته نشده است و یا در صورت آگاهی داشتن، هنوز به نحو مطلوب اجرا نمی شود.

بحث و نتیجه گیری

رعایت حقوق بیماران در شرایط مطلوبی قرار ندارد. به این منظور پیشنهاد می شود، از سوی مسئولین سیستم های سلامت اقداماتی جهت آموزش و افزایش آگاهی عمومی به ویژه پرسنل بهداشت و درمان، بیماران و همراهان آن ها نسبت به منشور حقوق بیمار صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.