تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از دیرباز محیط های متعددی سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و رقابتی بر روند گردشگری در کشورها تاثیرگذار بوده است. چرا که معمولا گردشگران مقاصدی را به منظور گذران اوقات فراغت خود انتخاب می نمایند که علاوه بر وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی ا از نظر امکانات و خدمات از مناظق رقیب بالاتر بوده، همگام با فناوری و تکنولوژی روز باشد، از نظر اقتصادی نسبت به مناطق مشابه مقرون به صرفه تر و از نظر سیاسی و حقوقی تقریبا مشابه با کشور مبدا باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین)، آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای، آزمون خی دو، آزمون رتبه ای دبلیو کندال و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج توصیفی و استنباطی پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت گردشگران خارجی از محیط های تکنولوژیک، رقابتی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای دبلیو کندال در سطح 99 درصد اطمینان مشخص گردید که سطح کیفی و رضایت گزدشگران خارجی از محیط تکنولوژیک با آماره کندال 2.78 در بالاترین سطح و سطح کیفی و رضایتمندی محیط رقابتی با آماره کندال 1.98 در پایین ترین سطح قرار داشته است...
زبان:
فارسی
صفحات:
845 -862
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.