ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران

پیام:
چکیده:

تغییر در کیفیت باران رسیده به بستر جنگل از مهم ترین پیامدهای جنگل کاری با گونه های بومی و غیر بومی جهت احیای جنگل های مخروبه خزری است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مقایسه ترکیب شیمیایی آب تاج بارش توده های دست کاشت پلت (Acer velutinum Bioss.) و بروسیا (Pinus brutia Ten.) در جنگل دارابکلای ساری بود. مقدار آب باران و آب تاج بارش از 15 اردیبهشت تا 15 اسفند ماه 1391 به ترتیب با استفاده از شش و 20 عدد جمع آوری کننده پلاستیکی جمع آوری شدند. جهت مقایسه غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم و منیزیم در آب تاج بارش توده های مذکور با آب باران‏، غلظت عناصر مذکور در چهار نمونه آب تاج بارش از هر توده و چهار نمونه آب باران در هر ماه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مقدار متوسط هدایت الکتریکی آب تاج بارش در فصل رویش در توده پلت (170 میکروزیمنس بر سانتی متر) به طور معنی داری (05/0p<) بیشتر از توده بروسیا (135 میکروزیمنس بر سانتی متر) و آب باران (55 میکروزیمنس بر سانتی متر) بود. متوسط غلظت در دوره اندازه گیری برای عناصر پتاسیم (پلت 15/6 و بروسیا 63/5 میلی گرم بر لیتر)، کلسیم (پلت 53/0 و بروسیا 83/0 میلی گرم بر لیتر) و منیزیم (پلت 59/0 و بروسیا 55/0 میلی گرم بر لیتر) بین دو توده پلت و بروسیا بدون تفاوت معنی دار (05/0p>) اندازه گیری شد. متوسط غلظت عناصر پتاسیم و منیزیم در دوره مورد مطالعه در آب تاج بارش توده های پلت (پتاسیم: 15/6 و منیزیم: 59/0 میلی گرم بر لیتر) و بروسیا (پتاسیم: 63/5 و منیزیم: 55/0 میلی گرم بر لیتر) به طور معنی داری (05/0p<) بیشتر از آب باران (پتاسیم: 24/0 و منیزیم: 32/0 میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جنگل کاری منجر به تغییر در کیفیت آب رسیده به جنگل می شود. لازم است در مطالعات آینده، تاثیر سایر گونه های بومی و غیر بومی نیز بر ترکیب شیمیایی آب تاج بارش مطالعه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.