رابطه درصد اشباع اکسیژن با درصد حجم بازدمی ثانیه اول در بیماری انسدادی مزمن ریه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به هزینه و بعضی محدودیت ها در اندازه گیری درصد حجم بازدمی ثانیه اول (FEV1%)، این مطالعه به منظور تعیین رابطه درصد اشباع اکسیژن (SPO2%) با درصد حجم بازدمی ثانیه اول (%FEV1) در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی ریه (COPD) انجام شد.

روش تحقیق

در یک مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی، تعداد 25 زن و 25 مرد مبتلا به بیماری انسدادی ریه به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و آسان از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ولی عصر بدون توجه به شدت بیماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری %FEV1 از روش اسپیرومتری و برای اندازه گیری SPO2% از پالس اکسی متر انگشتی استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده نیز شامل: آزمون پیرسون،t  مستقل و مدل رگرسیون خطی بود.

یافته ها

میانگین سنی بیماران برابر 10/47∓ 63/18سال، میانگین %FEV1 برابر با 16/15∓ 36/6و میانگین SPO2% برابر 5/53∓84/2 بود. ضریب همبستگی بین %FEV1 و SPO2% برابر با  0/36(0/01=P) بود. در بیماران سیگاری، میانگین SPO2% برابر با 22/5±67/82 و در افراد غیرسیگاری 5/29∓ 86/5بود (0/02=P). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در صورت ثابت بودن شرایط با افزایش یک واحد SPO2%، مقدار %FEV1 با ضریب احتمال0/16 به میزان 0/36 افزایش می یابد (0/02=P).

نتیجه گیری

 مقدار SPO2% ارتباط معنی داری در حد متوسط با مقدار %FEV1 دارد و می تواند تا حدی %FEV1 را پیشگویی کند؛ بنابراین در افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریه تشخیص داده شده، می تواند به جای اسپیرومتری در ارزیابی و پیگیری بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
327 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060708 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!