واکاوی ابعاد مدیریت دانش شخصی و تحلیل نقش واسطه‏ ای آن در تاثیر ویژگی‏ های روان شناختی بر شایستگی‏ های سازمانی در خدمات اطلاعاتی و دانشی

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه راز موفقیت سازمان ‏ها مدیریت دانش است و مدیریت دانش تنها باید توسط خود شخص صورت گیرد. همین امر باعث مطرح شدن مفاهیم مختلف روان شناختی در مدیریت دانش شده است. باتوجه به نقش غیرقابل انکار اشخاص در تعالی سازمان‏ های امروزی، مبحث مدیریت دانش شخصی در برابر مدیریت دانش سازمانی مطرح می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در تاثیر ویژگی‏های روان شناختی بر  شایستگی‏ های سازمانی در خدمات اطلاعاتی و دانشی است.

روش‏ شناسی

 این پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته (کمی کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی افرادی هستند که در زمینه مدیریت دانش شخصی سابقه مطالعه و پژوهش داشته ‏اند و در بخش کمی نیروی انسانی کتابخانه‏ های مرکزی دانشگاه‏ های دولتی شهر تهران هستند. برای این منظور از پرسش نامه محقق ساخته که هفت مولفه بازیابی، ارزیابی، سازماندهی، همکاری، تجزیه و تحلیل، ارائه اطلاعات و امنیت اطلاعات دارد. برای بررسی  مدیریت دانش شخصی، از پرسش نامه نئو برای بررسی ویژگی‏ های روان شناختی و برای شایستگی‏ های سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که پنج مولفه آگاهی از اطلاعات خارجی، توزیع دانش داخلی، معماری تصمیم‏‏ گیری موثر، تمرکز سازمانی و نوآوری مستمر دارد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 728/0  به دست آمد. داده ‏ها با استفاده از روش‏ های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‏ ها

 یافته‏ ها نشان داد که ویژگی ‏های روان شناختی بر مدیریت دانش شخصی اثر مستقیم دارند. مدیریت دانش شخصی بر شایستگی‏ های سازمانی اثر مستقیم دارد. ویژگی ‏های روان شناختی بر شایستگی ‏های سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در تاثیر ویژگی‏ های روان شناختی بر شایستگی‏ های سازمانی تایید شد.

نتیجه‏ گیری

کتابدار موفق کسی است که ابزارها و فنون جدید را یک هشدار بداند و سعی در یادگیری آن ها داشته باشد. بنابراین یادگیری فنون و مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی باعث خواهد شد تا کتابدار افزون بر مدیریت دانش خود بتواند آن را با همکاران خود در کتابخانه و همچنین در جامعه دانشگاهی به اشتراک گذارد. بنابراین در کتابخانه ‏ها نیز باید در استخدام نیروی انسانی به شخصیت آن ها توجه شود؛ زیرا همان طور که مشخص شد، شخصیت کتابداران بر مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی آن ها تاثیر دارد. همچنین برای دستیابی به شایستگی‏ های سازمانی مطلوب باید مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی کارکنان کتابخانه را تقویت کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060722 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.