تاثیر حذف نوسان اندام فوقانی بر جابه جایی سه بعدی مرکز جرم بدن در حین راه رفتن

پیام:
چکیده:
مقدمه

تاثیر عدم حرکت و یا ایجاد بی حرکتی در اندام فوقانی با وجود اهمیت آن، به طور معمول در بررسی و تجزیه و تحلیل های راه رفتن نادیده گرفته می شود. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تاثیر حذف نوسان اندام فوقانی بر جابه جایی سه بعدی مرکز جرم بدن در طول راه رفتن بود.

روش ها

نوع تحقیق حاضر، نیمه تجربی، علی- مقایسه ای و تاثیرسنجی بود. 20 زن سالم با سرعت عادی در دو وضعیت نوسان طبیعی و بسته بودن اندام فوقانی راه رفتند و جابه جایی مرکز جرم بدنشان در سه صفحه ی حرکتی توسط Force plate مشخص شد. جهت تجزیه و تحلیل های آماری، از آمار توصیفی، آزمون های Kolmogorov-Smirnov و Paired t استفاده گردید (05/0 > P).

یافته ها

به غیر از جابه جایی در صفحه ی حرکتی عمودی (04/0 = P)، مرکز جرم در صفحات قدامی- خلفی (30/0 = P) و جانبی (18/0 = P)، جابه جایی معنی داری را نشان نداد.

نتیجه گیری

کاهش نوسان اندام فوقانی در حین راه رفتن، می تواند باعث افزایش جابه جایی عمودی مرکز جرم و بزرگی نیروی عکس العمل وارده از زمین به فرد گردد و این امر، باید مورد توجه متخصصین توان بخشی و ورزشی واقع شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1088 -1091
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060812 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!