مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق اثرات نامستقرشدن الکترونی بر روی خواص ساختاری، الکترونی و میزان واکنش پذیری ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین در حضور نانولوله های کربنی تک دیواره زیگزاگ (5.0) با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی تئوری تابع چگالی الکترون، مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات توابع ترمودینامیکی و فرکانس های ارتعاشی در فاز گازی و حلال انجام شد. تعیین رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی در واکنش با ماده رنگزای زرد آنیلین، از طریق تحلیل فرکانس های ارتعاشی، مشخصه های ساختاری و انرژی حلال پوشی، میزان هدایت الکتریکی، انرژی های الکترونی و انرژی جذب در طی واکنش صورت گرفت. نتایج نشان داد که واکنش جذب ماده رنگزای آزو بر سطح نانولوله کربنی در فاز گازی و حلال از نظر انرژی مطلوب می باشد. انرژی جذب برای ساختار بهینه ماده رنگزای آزو- نانولوله کربنی در فاز گازی 3.922 - کیلوکالری بر مول و در فاز حلال 4.612- کیلوکالری بر مول، نشان داد که واکنش جذب فیزیکی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.