پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

روابط خوب اجتماعی و هوش اجتماعی بالا فاکتورهای زمینه ای در ارتقاء سواد سلامت و پیامدهای آن محسوب می شوند. این مطالعه به منظور پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر با رویکرد مقطعی بین 218 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر قاین به عنوان اعضای نمونه با استفاده از روش سنجش سواد سلامت ایرانیان HELIA (Health Literacy for Iranian Adults) و پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001) به منظور پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی در فروردین ماه 1397 انجام و سپس آزمون های آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS 20  انجام شد.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار نمره کل سواد سلامت و هوش اجتماعی به ترتیب 18/81±118/34 و 8/6 ±69/27 بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش اجتماعی و سواد سلامت رابطه مثبت، معنادار و متوسطی وجود دارد (r=0/208 , p<0/01). همچنین نتایج نشان داد که 11/6 درصد از واریانس سواد سلامت دانش آموزان توسط مولفه های آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی تبیین می شوند (p<0/01 , f=8/39).

نتیجه گیری

آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی، پیش بینی کننده سواد سلامت دانش آموزان تلقی می شوند، بنابراین با برگزاری برخی دوره های آموزشی در این زمینه امکان افزایش سواد سلامت دانش آموزان وجود خواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.