اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

پیام:
چکیده:
زمینه

مدل سپسیس با دوز پایین در سگ، شرایط مناسبی را برای مطالعه داروهای جدید در دسترس قرار می دهد. لیپوپلی-ساکاریدها (LPS) ، یکی از اجزاء اصلی غشای بیرونی باکتری ها، نقش مهمی در شروع پاتوژنز بیماری دارند. سپسیس ناشی از القاء لیپوپلی ساکارید، تا حد زیادی در حیوانات آزمایشگاهی مطالعه شده است، اما اهمیت آن در سگ ها، عمدتا ناشناخته است.

هدف

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیرگذاری کوئرستین در مقایسه با هیدروکورتیزون، بر تغییرات بالینی، هماتولوژیکی و نارسایی اندام ها (کبد و قلب)، در مدل سپسیس القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید با دوز پایین، در سگ بود.

روش کار:

بدین منظور، 15 قلاده سگ سالم از نظر بالینی و از نژاد مخلوط، به صورت تصادفی، به سه گروه مساوی تقسیم شدند. سگ های گروه A (کنترل)،LPS (g/kgμ 1/0 ،IV) را دریافت کردند. گروه B، مشابه گروه A بود، با این تفاوت که،40 دقیقه پس از تزریق LPS، کوئرستین (mg/kg 2، IV، یک بار) تزریق شد. گروه C، مشابه گروه B بود؛ با این تفاوت که به جای کوئرستین، هیدروکورتیزون (mg/kg 2، IV، یک بار)، تجویز شد. مقادیر سرمی گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، ALT، AST، ALP، کراتین کیناز ایزوآنزیم ماهیچه/مغز (CK-MB)، LDH و تروپونین قلبی I (cTn-I)، با استفاده از کیت های تجاری اندازه گیری شدند.

نتایج

در گروه کنترل، پس از تزریق LPS، کاهش معنی داری در تعداد تام گلبول های قرمز (RBCs)، هموگلوبین (Hb) و هماتوکریت(HCT) ؛ و هم چنین، افزایش معنی داری در فعالیت سرمی آنزیم های AST، ALP ، LDH ، ایزوآنزیم CK-MB و cTn-I نشان دادند) 05/0(P

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
377 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060876 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.