ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی

پیام:
چکیده:

بخش چشم گیری از کشور ایران را منطقه های خشک و نیمه خشک در برگرفته است که با خشکی و شوری روبه رو هستند. بنابراین، مدیریت تنش های شوری و خشکی در فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این پژوهش در راستای شناسایی گیاهان دارای تحمل به خشکی، برای کاربرد در فضای سبز شهری منطقه های روبه رو با بحران کم آبی، انجام شد. در این پژوهش مقدار تحمل به خشکی و شوری گیاهان پوششی فیلا و فرانکنیا بررسی شد، که شامل 12 تیمار (چهار سطح شوری 5/0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر و سه سطح آبیاری 100%، 75% و 50% ظرفیت مزرعه) بود و در 5 تکرار انجام شد. نتیجه ها نشان داد که در اثر تنش خشکی و شوری، طول شاخساره، نشاسته و محتوای نسبی آب شاخساره کاهش و مقدار قند، پرولین، فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربیت پراکسیداز، پراکسیداز و هم چنین نشست یونی افزایش یافت. فیلا محتوای نسبی آب بیشتر و هم چنین نشت یونی کم‏تری را نسبت به فرانکنیا نشان داد که بیانگر تحمل بالاتر فیلا به خشکی و شوری می‏باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060974 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!