تعیین هم زمان باقی مانده اسپیروتترامات و مهم ترین متابولیت آن در پسته به روش استخراج کچرز بهبودیافته و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

پیام:
چکیده:
ایران به عنوان نخستین کشور تولیدکننده پسته در دنیا است. با توجه به اهمیت استراتژیک و تسهیل صادرات این محصول، بررسی و تعیین میزان باقی مانده آفت کش ها در این محصول جهت اطمینان از سلامت محصول، بر اساس شرایط و روش های اعتبارسنجی شده اهمیت بسزایی دارد. اسپیروتترامات یکی از آفت کش های جدیدی است که اخیرا به مقدار فراوان در باغات پسته جهت کنترل پسیل پسته بکار می رود. جهت استخراج این حشره کش از بافت پسته از روش بهبود یافته کچرز استفاده شد، به منظور صرفه جویی در هزینه ها همه مراحل بهینه سازی روش استخراج با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکارساز UV (HPLC-UV) انجام شد. نتایج حاصل از این بهینه سازی منجر به حذف جاذب های گران قیمت C18 و GCB شد که کاهش حداقل 60% هزینه استخراج را در پی داشت. کلیه مراحل اعتبارسنجی با استفاده از نمونه های پسته عاری از سم انجام شد، نمونه ها بطور مصنوعی در آزمایشگاه با غلظت های مختلف تیمار شدند. برای تایید روش بهینه شده نهایی و استفاده از این روش در آنالیز نمونه های واقعی از HPLC با آشکارساز جرمی(LC-MS/MS)  استفاده شد. در شرایط بهینه، منحنی درجه بندی همسان سازی بافتی برای اسپیروتترامات در محدوده ی غلظتی  mg/L10/0 -04/0 با ضریب هم بستگی 9950/0 رفتار خطی مناسبی را نشان داد. همچنین انحراف استاندارد نسبی کمتر از 7% و درصد بازیابی 103-85 به دست آمد. علاوه بر این، منحنی درجه بندی همسان سازی بافتی برای اسپیروتترامات-انول در محدوده غلظتی فوق، با ضریب هم بستگی 9936/0 به دست آمد. حد کمی سازی آنالیت ها طبق دستورالعمل SANCO،  mg/L04/0 محاسبه شد که با توجه به MRL این ترکیب در پسته که برابر  mg/L05/0 می باشد در محدوده قابل قبول می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061167 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.