بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دانشگاه های علوم پزشکی به خاطر گستردگی فعالیت و  نقشی که در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارند به عنوان اثرگذارترین نهاد بر نظام سلامت کشور محسوب می شوند و ضروری است که در راستای پیاده سازی ابعاد سازمان یادگیرنده گام بردارند. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده انجام گرفت.

روش پژوهش

 این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود و جامعه پژوهش را  تمام مدیران ارشد و میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد مرکزی، دانشکده ها و بیمارستان ها تشکیل می داد. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده نیفه استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوا بر اساس نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/89 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 20 SPSS و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

بر اساس نتایج میانگین میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یاد گیرنده 72/60 بود، بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد مهارت های فردی (77/60) و کمترین آن به ترتیب مربوط به ابعاد مدل های ذهنی (67/03)، یادگیری تیمی (70/70) و چشم انداز مشترک (72/20) بود. آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کل میزان انطباق با سازمان یادگیرنده و نمره ابعاد چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی از دیدگاه مدیران مرد به طور معنی داری بیشتر از مدیران زن بود (0/05 > p).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده در سطح خوب بود. مدیران و مسئولین با بهبود تمامی ابعاد سازمان یادگیرنده و به ویژه ابعاد مدل های ذهنی، یادگیری تیمی و چشم انداز مشترک می توانند برای رسیدن به سطح عالی سازمان یادگیرنده گام بردارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.