محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ایجاد و حفظ محیط ایمن، یک بخش مهم از مراقبت در بخش های روان پزشکی است. نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که برخی ویژگی های محیط فیزیکی، ایمنی بخش را تسهیل می کند. تجارب افرادی که بیش ترین حضور در این محیط ها را دارند، می تواند بهترین منبع جهت شناسایی این ویژگی ها باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی انجام یافته است.

روش بررسی

در این مطالعه کیفی توصیفی اکتشافی، هفت نفر از بیماران در حال ترخیص و نوزده نفر از کارکنان شاغل در بخش های روان پزشکی مورد مصاحبه قرار گرفتند و همچنین 84 ساعت مشاهده در عرصه صورت گرفت. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی با روش Graneheim و Lundman تحلیل شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی به معنای «داشتن محیط زندگی عاری از حوادث» است. این درون مایه، انتزاعی شده دو طبقه اصلی شامل «داشتن طرح پیشگیری کننده از حوادث» و «داشتن محیط زندگی طبیعی (نرمال)» است. «حذف یا تعدیل اسباب حادثه آفرین»، «بخش های متناسب با ویژگی بیماران» و «شرایط تسهیل کننده عملکرد کارکنان» زیرطبقات طبقه داشتن طرح پیشگیری کننده از حوادث و «فعالیت های هدفمند و معنادار»، «شرایط سالم و خوشایند» و «تامین حریم بیمار» زیرطبقات طبقه «داشتن محیط زندگی طبیعی (نرمال)» است.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج مطالعه حاضر، جهت پیشگیری از آسیب روانی و جسمی به بیماران و کارکنان در بخش های روان پزشکی ضروری است تا یک محیط فیزیکی ایجاد شود که عاری از امکان وقوع حوادث باشد و در عین حال نیازهای روزمره بیماران تامین شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
289 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061341 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!