نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بود. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان شهر تبریز بود. نمونه پژوهش، 100 نفر از بین معلمان و 500 نفر دانش آموز شهرتبریز که به صورت خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری، افسردگی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار و بین بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از متغیرهای مورد مطالعه نتایج 26 در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط متغیر های پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، بهزیستی روان شناختی و افسردگی تبیین می شود. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب بهزیستی روان شناختی، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری فیزیکی  و افسردگی به عنوان قوی ترین متغیرها برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان می تواند نقش مهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.