بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز جهت تصمیم گیری در مورد مسایل سلامتی و بهداشتی را سواد سلامت گویند. مطالعه حاضر با هدف تعیین سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در سال 1397 می باشد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر با روش مقطعی-تحلیلی بر روی 304 نفر  انجام شد. نمونه ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی منظم از بین مراجعین چند مرکز درمان سوء مصرف مواد در شهرستان قم در سال 1397 (اسفند ماه) بدست آمد. داده های مطالعه با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت توسط پرسشگر جمع آوری گردید. سپس با استفاده از آزمونهای آماری T Test, ANOVA و پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد حدود 3/27 درصد از آزمودنی ها سواد سلامت ناکافی، 6/26 درصد مرزی، 7/23 درصد کافی و 6/3 درصد عالی داشتند. میانگین سنی کل نمونه های مورد بررسی 17/11±51/42 سال بود. 1/94% نمونه مرد و 9/5% زن بودند. 9/33 درصد از شبکه سلامت و برنامه های مرتبط با سلامت تلویزیون استفاده می کردند. بین سواد سلامت با منبع به دست آوردن اطلاعات سلامت رابطه معنی دار مشاهده شد(015/0=p) . در این مطالعه بین سواد سلامت و ابعاد آن با تحصیلات (000/0=p) و شغل (04/0=p) رابطه معنی دار مشاهده شد ولی بین سواد سلامت و تاهل ارتباط معنی دار وجود نداشت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سواد سلامت با سن (289-r= ؛000/0p=) ارتباط منفی معنی دار داشت.

نتیجه گیری

از آنجا که سواد سلامت می تواند در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه موثر باشد و با توجه به پایین بودن سطح سلامت نمونه های مورد بررسی در این مطالعه لزوم توجه بیشتر به این مسئله آشکارتر می گردد. همچنین چون جامعه هدف معتادان می باشند سطح سواد سلامت کم باعث عدم آگاهی لازم در خصوص خطرات اعتیاد می شود که منجر به گرفتاری بیشتر در اعتیاد و پیامدهای آن می گردد. . با برنامه ریزی دقیق و طراحی برنامه های آموزشی موثر در این زمینه می توان گامی موثر در ارتقا سواد سلامت معتادان برداشت. استفاده کم نمونه های مورد بررسی از برنامه های تلویزیونی مرتبط با سلامت مسئولین را ملزم به فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء سواد سلامت با استفاده از رسانه های دردسترس، شبکه های مجازی و تشکیل کلاس های آموزشی در مراکز ترک اعتیاد می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
9 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!