عوارض الترکیب فی بناء الجمله العربیه (دراسه بلاغیه وظیفیه فی القرآن الکریم فی ضوء نظریه التواصل لرومان جاکبسون)

پیام:
چکیده:
إن الاصل فی الجمله العربیه ذکر عناصرها الإسنادیه وکذلک إظهار هذه العناصر ومراعاه رتبتها حتی تحصل الإفاده من هذه العناصر. وهذه الإفاده هی التی تعبر عنها المدارس اللسانیه بالوظیفه. وقد یعدل عن الذکر بالحذف، وعن الرتبه بین عناصر الجمله بالتقدیم والتاخیر، وهذا العدول عن الاصل هو الذی یسمی بعوارض الترکیب. ونظریه التواصل اللغوی هی من اهم النظریات اللسانیه الحدیثه، ورومان جاکوبسون یعد المنظر الحقیقی لها؛ حیث بینت هذه النظریه ان اللغه تقوم علی سته عناصر: المرسل ووظیفته تعبیریه، والمرسل إلیه ووظیفته إفهامیه، والمرسله ووظیفتها شعریه، والقناه ووظیفتها انتباهیه، والسیاق ووظیفته مرجعیه، والرموز المشترکه ووظیفتها ماوراء اللغه. تناولنا فی هذا البحث عارض التقدیم والتاخیر وعارض الحذف من خلال منهج وصفی تحلیلی وحاولنا ان نطوع ادوات نظریه التواصل ونصهرها ضمن النص القرآنی المعجز وفق الشبکه التواصلیه التی قدرها جاکبسون من اجل تسلیط الاضواء علی محور التواصل الذی یتبناه کل من علم المعانی ونظریه التواصل اللغوی وابراز الجوانب المشترکه لکل من هاتین الرویتین. وتوصلنا إلی ان کلا من عارضی الحذف والتقدیم یساهم بشکل او بآخر فی عملیه التواصل اللغوی ویساعد علی إیصال المعلومه او الرساله إلی المتلقی باحسن وجه، کما یتجلی هذا الامر بوضوح عند العرب خاصه فی قضیه مطابقه الکلام لمقتضی حال المخاطب، وهذا وجه من الوجوه المشترکه بین نظریه جاکبسون للتواصل والبلاغه العربیه.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
591 -612
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061697 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.