ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی پروژه های لرزه نگاری به روش HAZAN

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

صنایع نفت و گاز به عنوان کلیدی ترین صنعت حال حاضر کشور که بخش قابل توجهی از بودجه در گرو آن می باشد، مطرح می باشد. اثرات قابل توجه بهداشتی و ایمنی ناشی از این صنایع بر کارکنان و نیز طرف های ذینفع، اهیمت آن را بیش از پیش، نمایان کرده است.

روش بررسی

تحقیق کنونی با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی پروژه لرزه نگاری کوهستان 1 فارس با استفاده از روش HAZAN در سال های 1396 و 1397 صورت گرفت. از ساختار سلسله مراتبی شغلی(HTA) برای آنالیز وظایف مشاغل اصلی یعنی حفار، نقشه بردار، شوتر، رانندگان و خلبان بالگرد استفاده شد. فرآیند ارزیابی ریسک های شناسایی شده در روش HAZAN بر اساس ماتریس کیفی صورت گرفت. در روش HAZAN مجموعا 50 ریسک ایمنی و بهداشتی شناسایی شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که در این پروژه تعداد 8 ریسک (16 درصد) غیرقابل قبول، 25 ریسک (50 درصد) نامطلوب و 17 ریسک (34 درصد) قابل قبول با تجدید نظر ارزیابی گردید.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که فرآیندهای حمل و نقل هوایی، زمینی و نیز تردد در مسیرهای کوهستانی، پرریسک ترین فعالیت های پروژه محسوب می شوند. در نهایت راهکارهای مدیریتی برای کاهش سطح ریسک مهم ترین فعالیت های پروژه ارائه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
246 تا 258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062181 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!