اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه های بالینی و مهارت های اجتماعی کودکان بیش فعال

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانگان بالینی و مهارت های اجتماعی کودکان بیش فعال انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با مراحل پیش آزمون-پس آزمون بود. برای این منظور پژوهش تعداد 28 نفر از دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی مراجعه کننده به یک مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس در دو گروه مساوی چهارده نفری قرار گرفتند. گروه آزمایشی در برنامه خانواده درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

روش کار

ابزارهای پژوهش، پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(1992) و پرسشنامه کانرز والدین(1999) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان داد که مداخلات خانواده محور منجر به افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش نشانه های بالینی کودکان دارای اختلال بیش فعالی می شود.

نتیجه گیری

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مداخله پژوهش حاضر برای افزایش مهارت اجتماعی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی مفید است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062527 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!