اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان

پیام:
چکیده:

با توجه به فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه در میان نوجوانان، به ویژه پسران، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد بودند. به سبب حجم بالای جامعه آماری، 150 نفر با بهره گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای برای غربالگری انتخاب شدند و به پرسشنامه کنترل خشم پاسخ دادند. پس از آن 30 نفر که کمترین نمره را در کنترل خشم به دست آوردند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 70 دقیقه ای تحت آموزش شفقت به خود قرار گرفت و گروه کنترل بدون آموزش باقی ماند. برای گردآوری داده ها  در هر دو گروه آزمایش و کنترل از پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (2003) استفاده شد. پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون میان دانش آموزان توزیع و تکمیل شد و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان موثر است (p<0.001). همچنین آموزش شفقت به خود بر خرده مقیاسهای کاهش احساس خشمگینانه، کاهش تمایل فیزیکی بروز خشم، کاهش خلق و خوی خشمگینانه، کاهش واکنش خشمگینانه، کاهش بروز خشم درونی و کاهش بروز خشم بیرونی موثر بود (p<0.05)، اما آموزش شفقت به خود بر تمایل کلامی بروز خشم تاثیری معنادار نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.