بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 پسوریازیس یکی از شایع ترین بیماری های پوستی می باشد که 2 تا 4 درصد از افراد جامعه را مبتلا می کند. براساس مطالعات و شواهد، بیماران پسوریازیس در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی دیابت در مبتلایان به پسوریازیس و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.

مواد و روش ها

 در مطالعه مقطعی مورد- شاهدی حاضر که در بیمارستان سینای شهر همدان انجام شد، 35 بیمار مبتلا به پسوریازیس در گروه مورد و 35 فرد سالم که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند در گروه شاهد قرار گرفتند. تمامی شرکت کنندگان از نظر میزان قند خون ناشتا و شاخص توده بدنی بررسی گردیدند. در هر دو گروه میزان قند خون ناشتای بیشتر مساوی 126 به عنوان معیار دیابت در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار (05/0P<) نیز از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافته ها

 از بین 35 فرد مورد مطالعه در هر دو گروه، 19 نفر (3/54 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران معادل 5/11±43 سال ارزیابی شد و برای گروه شاهد برابر با 8/12±1/45 سال به دست آمد (481/0=P). میانگین PASI (Psoriasis Area and Severity Index) بیماران در گروه مورد نیز معادل 7/12±6/20 بود (4/1 تا 8/49). شایع ترین شدت بیماری براساس معیار PASI، شدت متوسط با فراوانی 16 نفر (7/45 درصد) بود. میانگین قند خون ناشتا در گروه مورد 6/33±108 و در گروه شاهد 5/20±6/99 میلی گرم بر دسی لیتر به دست آمد (755/0=P). بر مبنای نتایج، هشت بیمار مبتلا به پسوریازیس (9/22 درصد) دارای معیار دیابت بودند؛ در حالی که در گروه شاهد تنها سه نفر (6/8 درصد) دیابت داشتند (188/0=P). نتایج آزمون لجستیک رگرسیون چند متغیره نیز نشان دادند که بیماران پسوریازیس نسبت به افراد سالم، تقریبا چهار برابر شانس بیشتری برای ابتلا به دیابت دارند (08/0=P).

نتیجه گیری

 با توجه به بالابودن قند خون بیماران مبتلا به پسوریازیس بهتر است احتمال همراهی و ارتباط دیابت نوع دو و پسوریازیس مد نظر قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062585 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!