بررسی اثر ضد قارچی اسانس گل سرخ و دهان شویه مرکب (حاوی سرکه انگور و اسانس گل سرخ) بر کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا پاراپسیلوزیس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 کاندیدیازیس دهانی اغلب توسط کاندیدا آلبیکنس و سپس کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا ایجاد می شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گل سرخ، دهان شویه مرکب (حاوی سرکه انگور (Grape Vinegar) و اسانس گل سرخ) و نیستاتین بر گونه های مختلف استاندارد کاندیدا انجام شد.

مواد و روش ها

 مطالعه توصیفی حاضر در ارتباط با پنج سویه استاندارد گونه های مختلف کاندیدا انجام شد. اثرات ضد کاندیدایی گل سرخ و دهان شویه مرکب بر سویه های مختلف کاندیدا با استفاده از روش های چاهک گذاری و میکرودایلوشن براث سنجیده شد. از نیستاتین نیز به عنوان داروی کنترل مثبت استفاده گردید.

یافته ها

 نتایج آزمایش چاهک گذاری اسانس گل سرخ و دهان شویه مرکب برای سویه های کاندیدا آلبیکنس به ترتیب 17 و 6 میلی متر و برای سایر سویه های کاندیدایی آزمایش شده به ترتیب 15 و 0 میلی متر بود. در آزمایش میکرودایلوشن براث، حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گل سرخ (Rose Damascena) و دهان شویه مرکب برای کاندیدا آلبیکنس به ترتیب 8 و 6 میکروگرم بر میلی لیتر، برای کاندیدا دابلینینسیس 124 و 12 میکروگرم بر میلی لیتر، برای کاندیدا گلابراتا 31 و 12 میکروگرم بر میلی لیتر و برای کاندیدا پاراپسیلوزیس 62 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. بر مبنای نتایج، کاندیدا آلبیکنس حساس ترین گونه کاندیدایی نسبت به اسانس گل سرخ و دهان شویه مرکب بود.

نتیجه گیری

 نتایج نشان دادند که اسانس گل سرخ و دهان شویه مرکب به طور قابل ملاحظه ای موجب مهار رشد گونه های کاندیدایی ایجادکننده کاندیدیازیس دهانی می شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.