بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از موارد عفونت های ادراری در شهرستان بجنورد

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری، عوامل باکتریایی می باشند که در این میان، باکتری اشریشیاکلی یکی از عوامل مهم در ایجاد این بیماری است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مقاومت باکتری اشریشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک های گروه های گوناگون در موارد عفونت ادراری انجام شد.

مواد و روش ها

 در مطالعه تجربی حاضر 50 نمونه از کشت های مثبت دارای عفونت ادراری ارجاع داده شده به آزمایشگاه بیمارستان "امام رضای" شهرستان بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مقاومت و حساسیت جدایه ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام شد. حضور ژن های tetA، blaTEM، Sul1، aac(3)-IV و aadA1 نیز به روش مولکولی با پرایمرهای اختصاصی بررسی گردید.

یافته ها

 میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی، آمپی سیلین، کوتریماکسازول، لووفلوکساسین، اسید نالیدیکسیک، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب معادل 84، 60، 60، 52، 44، 22 و 6 درصد بود. در مجموع، در این مطالعه 50 جدایه باکتری E. coli جهت تعیین ژن هایblaTEM ،aac (3) -IV ،tetA ، Sul1 و aadA1 با استفاده از PCR (Polymerase Chain Reaction) مورد بررسی قرار گرفتند که بر مبنای نتایج، فراوانی ژن های blaTEM، aac (3) -IV، tetA، Sul1 و aadA1 به ترتیب معادل 24، 12، 10، 8 و 14 درصد بودند.

نتیجه گیری

 روش دیسک دیفیوژن آگار می تواند به عنوان یک روش غربال گری اولیه برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی برای جدایه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد عفونت ادراری به کار رود. برای بررسی دقیق میزان مقاومت جدایه ها نیز می توان از روش ژنوتیپی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.