بررسی وضعیت سلامت روان زنان دارای همسران HIV مثبت مراجعه کننده به مراکز بیماری های رفتاری استان همدان در سال 1398

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 ابتلا به HIV (Human Immunodeficiency Viruses) در مردان نه تنها باعث بروز مشکلات جسمانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی در آن ها می شود؛ بلکه ممکن است سلامت جسمانی و روانی همسران آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اختلالات افسردگی، اضطراب و استرس در زنانی که همسران آن ها HIV مثبت بودند با گروه کنترل صورت گرفت.

مواد و روش ها

در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر نمونه ها به روش سرشماری و نمونه گیری آسان انتخاب شدند. بدین منظور، 43 نفر از همسران بیماران HIV مثبت (گروه مورد) مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری همدان و ملایر در سال 1398 انتخاب گردیدند و با استفاده از پرسشنامه DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scales)، از نظر افسردگی، اضطراب و استرس با 100 زن دارای همسران HIV منفی (گروه کنترل) مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری متناسب در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها

در گروه مورد و کنترل به ترتیب میانگین نمره افسردگی معادل 32/12±44/17 و 29/7±82/5 (001/0P<) ، نمره اضطراب برابر با 42/10±20/13 و 75/5±56/6 (001/0P<) و میانگین نمره استرس معادل 58/12±23/20 و 03/8±04/16 (049/0P=) به دست آمد. از میان 143 زن مورد بررسی، 38 نفر (6/26 درصد) HIV مثبت بودند. در زنان HIV مثبت و زنان HIV منفی به ترتیب میانگین نمره افسردگی معادل 64/12±47/17 و 81/7±36/6 (001/0P<) ، نمره اضطراب برابر با 88/5±82/16 و 87/10±36/13 (001/0P<) و میانگین نمره استرس معادل 19/12±05/20 و 59/8±30/16 (042/0P=) به دست آمد.

نتیجه گیری

 شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در زنان دارای همسران HIV مثبت بالا می باشد. بر مبنای نتایج، افسردگی در این زنان با سطح تحصیلات ارتباط دارد. در مجموع، می توان بیان نمود که ابتلا به HIV ارتباط مستقیمی با اختلالات روانی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.