برهمکنش های فرهنگی شمال غرب ایران و شرق آناتولی در عصر مفرغ قدیم (هزاره ی سوم قبل ازمیلاد)

پیام:
چکیده:
با رشد و گسترش فرهنگ کورا-ارس در اواخر هزاره ی چهارم و به ویژه طی هزاره ی سوم قبل ازمیلاد بخش های بزرگی از شمال غرب ایران و شرق آناتولی تحت تسلط این فرهنگ قرار می گیرند. با این حال ارتباطات و تعاملات فرهنگی مابین این دو منطقه، مخصوصا طی هزاره ی سوم به خوبی مطالعه و روشن نشده است؛ هرچند در سال های اخیر با گسترش کاوش های باستان شناختی در هر دو منطقه ی شمال غرب ایران و شرق آناتولی، زمینه جهت مقایسه و ارزیابی بین منطقه ای فراهم شده است، اما داده های مربوط به فرهنگ کورا-ارس در شمال غرب ایران در بیشتر موارد با محوطه های واقع در جنوب قفقاز که سرزمین مادری این فرهنگ دانسته شده، مقایسه می شوند. در پژوهش حاضر که برمبنای رویکرد مقایسه ای و تطبیقی انجام گرفته، سعی شده است تا مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه های مربوط به فرهنگ کورا-ارس در شمال غرب ایران، مخصوصا سفال و معماری که شاخصه ی اصلی این فرهنگ را تشکیل می دهد، با شرق آناتولی مقایسه شود. در واقع پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که میزان تشابهات و تمایزات مواد مادی یک فرهنگ همگون (کورا-ارس) در دو منطقه ی متفاوت جغرافیایی، چگونه بوده است؟ نتایج حاصله نشان می دهد که هرچند همانندی هایی بین مواد فرهنگی شرق آناتولی و شمال غرب ایران قبل از شکل گیری فرهنگ کورا-ارس به واسطه ی پراکنش سفال های کمتر شناخته شده معروف به «کاه رو» دیده می شود، ولی این همانندی ها در طول عصر مفرغ قدیم همزمان با گسترش فرهنگ کورا-ارس در هر دو منطقه ی شمال غرب و شرق آناتولی به اوج خود می رسد. از طرف دیگر، باوجود شباهت های شگرفی که در مواد فرهنگی مربوط به فرهنگ کورا-ارس در تمامی مناطق تحت نفوذ این فرهنگ دیده می شود، در مواردی از جمله در زمینه ی معماری نیز تفاوت های منطقه ای قابل توجه هست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.