شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis)

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

باکتری اشریشیاکلی جزء میکروفلور طبیعی روده انسان و تمامی حیوانات خونگرم است. ورم پستان که توسط عوامل مختلف بیماریزا ایجاد می گردد. از عوامل مهم ایجاد ورم پستان (Mastitis) در دام، باکتری E.coli بوده وتحت عنوان ورم پستان های محیطی شناخته می شود. این مطالعه با هدف جداسازی ژن های مقاومت سولفونامیدی، اینتگرون و تتراسایکلین در اشریشیاکلی جدا شده از ورم پستان با علائم بالینی به روش Multiplex PCR انجام گرفته است.

مواد و روش کار

تعداد 50 ایزوله شیر دارای علائم ورم پستان از دامداری های غرب استان تهران جمع آوری شد. آزمون های مختلف بیوشیمیایی و میکروبی انجام و آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن طبق دستورالعمل 2016 CLSI و E-test با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام گردید.پس ازجداسازی باکتری واستخراج DNA ، حضور ژن های موردمطالعه به روش Multiplex PCR بررسی شد.

یافته ها

 براساس یافته های این پژوهش از مجموع 50 نمونه، 1نمونه (2%) دارای ژن Sul2 و 32 نمونه (64%) واجد ژن tetA و 11 نمونه (36%) ژن tetC بود. همچنین ژن Int در 1نمونه معادل 2% از نمونه ها شناسایی و بیشترین مقاومت آنتی بیوتیک به آنتی بیوتیک سولتریم و کوتریموکسازول به ترتیب 68 % و50 % و بیشترین حساسیت به تتراسایکلین 96 % گزارش شد.

بحث

مقایسه این مطالعه با سایر تحقیقات صورت گرفته نشان داد که ژن مقاومت در اشریشیاکلی های جدا شده از ورم پستان زیاد است. اختلاف نتایج بدست آمده از روش Multiplex PCR در این مطالعه با نتایج مطالعات سایر محققان در نقاط مختلف دنیا ممکن است به علت منبع نمونه وتفاوت در مناطق جغرافیایی باشد، درمطالعات سایرمحققین بیشترموارد برروی نمونه های مبتلا به اسهال بررسی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
365 -376
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063265 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.