تاثیر طرح تحول سلامت بر شاخص های بهداشتی دانش آموزان در مراکز خدمات جامع سلامت استان البرز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی شاخصهای بهداشتی یکی از روشهای سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف نظام سلامت میباشد. این پژوهش با هدف تعیین تغییرات شاخص های بهداشتی دانش آموزان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت وابسطه به دانشگاه علوم پزشکی البرز قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی پیمایشی می باشد که در مراکز خدمات جامع سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز انجام گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 6، 9، 12و15سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز بودند. داده های پژوهش در بازه زمانی سه ساله(یک سال قبل و یک سال پس ازاجرای طرح تحول و یک سال فاصله زمانی برای استقرار طرح) جمع آوری گردید و برای ارزیابی و تحلیل داده ها از نرم افزار  spssنسخه 22 استفاده شد.

یافته ها

 اطلاعات حاصل از مقایسه شاخص ها در طی سال 1394 و 1396 بیانگر این موضوع بودکه اکثرشاخص ها در بازه زمانی مورد بررسی افزایش یافته است. در خصوص غربالگری بینایی در مجموع میزان اختلال بینایی شناسایی شده از 43/4 درصد در سال 94 به 80/6درصد در سال 96 و موارد شناسایی شده دارای اختلال شنوایی از 63/0 در سال 94 به 27/1 در سال 96 افزایش یافته است.

بحث و نتیجه گیری

اجرایی شدن طرح تحول سلامت بر شاخص های مورد مطالعه تاثیر مثبت داشته است. لذا در عین توجه به بهبود مستمر روند کنونی، تداوم در اجرای طرح مذکور بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063267 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.