وضعیت سلامت عمومی روان بیماران سرپایی مبتلا به درد سینه آتیپیک، یک مطالعه مورد- شاهدی

پیام:
چکیده:
اهداف

مشکلات روانی می توانند با درد قفسه سینه با علل نامشخص همراه باشند. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت سلامت عمومی بیماران سرپایی مبتلا به درد سینه آتیپیک با افراد شاهد بود.

مواد و روش ها

 افراد کمتر از 40 سال با درد سینه آتیپیک و احتمال کم بیماری عروق کرونر قلبی در این مطالعه وارد شدند. گروه شاهد از نظر سن و جنس تطابق داده شدند. ترجمه ایرانی پرسشنامه سلامت عمومی با 28 مورد (28-GHQ) در دو گروه مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج

در مجموع 113 نفر در هر گروه مطالعه را تکمیل کردند. متوسط سن هر گروه 77/5 ± 33/26 سال و 148 مورد (65 درصد) زن بودند. میانگین امتیاز 28- GHQدر گروه های شاهد و درد قفسه سینه به ترتیب 69/14±37/31 و 97/9±31/21 بود (001/0p<). امتیاز غیرطبیعی 28-GHQ (بیشتر یا مساوی 24) در 71 نفر (8/62 درصد) از گروه با درد سینه آتیپیک و 38 نفر (6/33 درصد) از گروه شاهد دیده شد (نسبت شانس (odds ratio): 34/3 ، فاصله اطمینان 95 درصد: 93/1-  76/5). تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که بعد از اصلاح عوامل مداخله کننده محتمل، درد سینه آتیپیک پیش بینی کننده مستقل نمره 28-GHQ غیرطبیعی بود. (نسبت شانس odds ratio)): 32/3، فاصله اطمینان 95 درصد: 47/8 -31/1).

بحث

بیماران مبتلا به درد سینه آتیپیک در مطالعه حاضر، وضعیت سلامت روانی نامناسب تری از افراد کنترل داشتند. به طور واضح مشخص نیست که وضعیت سلامت عمومی علت درد سینه آتیپیک است، یا این یک یافته اتفاقی همزمان است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
411 -418
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063269 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!