تاثیر پسخوراند عصبی EEG بر ارتقای عملکرد حل مساله در دانشجویان

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف

 رسیدن به عملکرد بهینه در حل مساله از مهمترین اهداف در آموزش پسخوراند عصبی EEG است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی پسخوراند عصبی EEG بر ارتقای عملکرد حل مساله در دانشجویان انجام شد.

روش ها

طرح پژوهش حاضر تجربی با پیشآزمون-پس آزمون و گروه پالسیبو بود. برای بررسی این پژوهش از دستگاه پسخوراند عصبی EEG و آزمون برج لندن استفاده شد. تعداد 30 نفر از داوطلبان به صورت در دسترس انتخاب شده و بعد از گرفتن رضایتنامه اخالقی به دو گروه 15 نفره آزمایش و پالسیبو تقسیم شدند. ابتدا آزمون حل مساله به عنوان پیشآزمون از هر دو گروه به عمل آمد. گروه آزمایش 20 جلسه آموزش پسخوراند عصبی EEG دریافت کردند و فیدبکی که دریافت میکردند واقعی و وابسته به عملکرد آنها بود، اما گروه پالسیبو فیدبکی که دریافت میکردند تصادفی بود و وابسته به عملکرد آنها نبود. سپس بعد از پایان 20 جلسه دوباره آزمون حل مساله به عنوان پسآزمون بهعمل آمد. برنامه آماری استفاده شده در این پژوهش نرمافزار SPSS نسخه 21 بود و برای سنجش عملکرد حل مساله از نرمافزار برج لندن استفاده شد.

یافته ها

آموزش پسخوراند عصبی EEG سبب ارتقای عملکرد حل مساله میشود که در سطح)001/0 P)<معنادار است. بین دو گروه در زمان تاخیر]80/9=F ،005/0> P ،]زمان کل]51/54=F ،001/0 >P]زمان آزمایشی]62/14=F ،001/0 >P ،]تعداد خطا]27/18=F ،001/0 >P]تفاوت معنادار مشاهده شد. به عبارت دیگر آزمودنی هایی که پسخوراندهای دریافتی وابسته به عملکرد آنها بود، در نهایت عملکرد بهتری داشتند تا افرادی که عملکرد پسخوراندهای آنها تصادفی بود.

نتیجه گیری

بنظر می رسد با استفاده از پسخوراند عصبی میتوان امواج مغزی را در حالت بهینه نگه داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
198 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.