پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی اینترلوکین-6 (IL-6) و اینترلوکین-8 (IL-8) به مکمل یاری کوتاه-مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان ورزشکار بود.

روش بررسی

در پژوهشی نیمه تجربی، 40 مرد ورزشکار به چهار گروه 10تایی کنترل، مکمل، فعالیت، مکمل با فعالیت تقسیم شدند. گروه مکمل و مکمل با فعالیت، دو کپسول 500 میلی گرمی پودر زنجبیل را روزانه به مدت یک هفته مصرف کردند. همچنین، گروه فعالیت و مکمل با فعالیت، آزمون بروس را انجام دادند. سطوح پلاسمایی IL-6 و IL-8 قبل و بلافاصله پس از آزمون جمع آوری و اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری تی همبسته و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه کنترل تغییر معنی داری نیافت (05/0P>)، اما IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه فعالیت افزایش معنی-داری و در گروه مکمل و گروه مکمل با فعالیت کاهش معنی داری یافت (05/0P<). همچنین، بین IL-6 و IL-8 پلاسما در چهار گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0P<)، به طوری که IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه مکمل و مکمل با فعالیت نسبت به گروه کنترل، گروه مکمل نسبت به گروه فعالیت و نیز گروه مکمل با فعالیت نسبت به گروه فعالیت کاهش معنی داری یافت (05/0P<). 

نتیجه گیری

به نظر می رسد که مصرف زنجبیل به عنوان یک مکمل مفید ضدالتهابی می-تواند اثر مثبتی بر کاهش سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 و در نتیجه بهبود سیستم ایمنی مردان ورزشکار داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
222 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.