بررسی میزان باقی مانده ی برخی آفت کش های مورد استفاده در خیار گلخانه ای استان همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

همدان یکی از استان های پیشروی کشور در تولید محصولات گلخانه ای به ویژه خیار می باشد.به منظور کنترل آفات، سمپاشی های مکرردر گلخانه ها صورت می گیرد که یکی از پیامد های آن نگرانی های ناشی از باقی مانده ی آفت کش ها در این محصولات است. در این مطالعه میزان باقی مانده ی نه آفت کش (کلروپیریفوس، ایمیداکلوپراید، دیکلرووس، مالاتیون، دیازینون، پیریمیکارب، تترادیفون، بروموپروپیلات و متالاکسیل) در 39 نمونه ی خیار گلخانه ای جمع آوری شده از سطح استان همدان با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی و روش کروماتوگرافی مایع  تعیین گردید. نتایج نشان داد که  همه ی نمونه ها حداقل به یکی از آفت کش های مورد بررسی  آلودگی داشتند. در 5/37 درصد نمونه ها میزان باقی مانده بالاتر از مرز بیشینه مانده بود. باقی مانده ی آفت کش های بروموپروپیلات، تترادیفون و پیریمیکارب در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از حداکثرحد مجاز نبود. میانگین باقی مانده ی آفت کش های دیازینون، کلرپیریفوس، دیکلرووس و مالاتیون در خیار گلخانه ای استان همدان بالاتر از بیشینه مانده و به ترتیب 54/9، 84/4، 74/3 و93/1برابر حد مجاز آنها بود. این نخستین گزارش از وضعیت باقی مانده ی آفت کش ها در محصولات کشاورزی استان همدان می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063480 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!