پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان

پیام:
چکیده:
اهداف

 شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدید کننده سلامت است و در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، از سوی سازمان های بهداشتی، مجریان قانون و سیاست گذاران اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در معتادان انجام شد. 

مواد و روش ها

 پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادان در حال ترک مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در سال 1397 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس، 113 نفر از معتادان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه رفتارهای پرخطر رجایی و شفیعی، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران، پرسش نامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز و پرسش نامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت بودند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده، دوستان و دیگران با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی منفی معناداری وجود دارد (0/01>P). بین مولفه های ابرازگری هیجانی، ابراز هیجانی منفی با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (0/01>P) و از بین مولفه های سیستم های مغزی رفتاری، بین سیستم فعال سازی رفتاری با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (0/01>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد تقریبا 49 درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر معتادان بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری قابل پیش بینی است (0/001>P).

نتیجه گیری

 درمجموع حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و دوستان، ابرازگری هیجانی منفی و سیستم فعال سازی رفتاری توانایی پیش بینی رفتارهای پرخطر معتادان را دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
282 -297
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063665 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.