مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

پیام:
چکیده:
اهداف

درمان مبتنی برذهنی سازی و شناختی تحلیلی از رویکردهای معدود روان درمانی هستند که روش های خاصی برای درمان اختلال شخصیت مرزی ارائه می دهند. از این رو هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. 40 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به صورت نمونه گیری هدفمند از میان مردان بستری شده در بیمارستان روان پزشکی ایثار و بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1396 انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی اول، 20 جلسه درمان مبتنی برذهنی سازی و گروه آزمایشی دوم، 16 جلسه درمان شناختی تحلیلی را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های قدرت ایگو و سبک های دفاعی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون شفه تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد هر دو روش مداخله در بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر گذار بودند (0/001>P). با این حال تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر نمره کلی قدرت ایگو و دفاع های رشدنایافته بیشتر از مداخله دیگر بود (0/05>P) و در دفاع های نوروتیک بین این دو مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05<p).

نتیجه گیری

نتایج حاضر پژوهش می تواند شرایط استفاده از این روش های درمانی را به عنوان بخشی از برنامه درمان غیر دارویی در مراکز مختلف درمانی یا در بیمارستان های روان پزشکی فراهم آورد.<p).</p).</p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
324 -339
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.