اثر تعاملی 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین - مینرال بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با هوای آلوده ی شهری

پیام:
چکیده:
هدف
در این مطالعه اثر تعاملی فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با هوای آلوده ی شهری مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
در این تحقیق، تعداد 46 آزمودنی با میانگین 1/2±25، داوطلبانه و با رضایت کامل در این مطالعه شرکت و بصورت تصادفی در 4 گروه؛ مکمل و تمرین (11 نفر)- تمرین (11 نفر)- مکمل (12 نفر) - کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. فعالیت هوازی یکسان برای گروهای اول و دوم  و مصرف مکمل مولتی ویتامین - مینرال 500mgبرای گروه های اول و سوم تحقیق انجام گرفت. متغیر شامل یک بار قبل و یک بار بعد از پایان  تحقیق اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بین گروهی و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوج گروه ها استفاده شد. سطح معنی داری (0/05>p) در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج کاهش معناداری در میزان غلظت سرب در گروه های ترکیبی و مکمل و افزایش معناداری در گروه تمرین نشان داد (0/05>p). نتایج تحلیل واریانس تفاوت معناداری بین گروه ها در میزان غلظت سرب نشان داد، که این تفاوت بین گروه ترکیبی و گروه تمرین معنادار، ولی بین گروه ترکیبی و مکمل معنادار نبود.
نتیجه گیری
فعالیت ورزشی هوازی همراه با مصرف مکمل موجب کاهش قابل توجهی درمیزان غلظت سرب در هوای آلوده می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت کاهش جذب سرب، مواد غذایی حاوی ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن به اندازه مصرف گردد و در صورت کمبود از مکمل های آنتی اکسیدانی استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!