تاثیر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر برخی شاخص های تولیدمثلی در مولدین نر ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
بهبود جیره غذایی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با نانو ذرات سلنیوم تاثیر زیادی بر شاخص های تولیدمثلی دارد. سلنیوم برای تولیدمثل جنس نر اهمیت زیادی دارد و کمبود و سطوح پایین آن ممکن است منجر به اختلالات تولیدمثلی مانند باروری ضعیف و عدم تکامل جنین شود. در این مطالعه اثرات سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر شاخص های تولیدمثلی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. تعداد 120 قطعه ماهی مولد نر 4 ساله با میانگین وزن 375/2 کیلوگرم انتخاب شد. پس از سازگاری، ماهیان به چهار گروه آزمایشی (شاهد، 5/0، 1 و 2 میلی گرم نانوذرات سلنیوم در کیلوگرم جیره) با سه تکرار تقسیم شدند. اختلاف معنی داری در نتایج طول کل مولدین نر مشاهده نشد. بیشترین درصد لقاح (60/1±17/98 درصد) در ماهیان تغذیه شده با 2 میلی گرم نانوسلنیوم مشاهده شد که دارای اختلاف معنی داری با سایر تیمارها بود. بیشترین درصد چشم زدگی تخم ها مربوط به مولدین تیمار 2 میلی گرم نانوسلنیوم در کیلوگرم جیره بود (00/3±93/93). میزان بازماندگی زاده ها نشان داد که با افزایش سطوح نانوذرات سلنیوم در مولدین نر یک روند افزایشی در میزان بازماندگی زاده ها وجود داشت. روند افزایشی درصد لقاح و چشم زدگی زاده ها در مولدین نر تغذیه شده با 2 میلی گرم نانوذرات سلنیوم، تاثیر به سزایی در نتایج نهایی داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063958 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!