تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فرایند سالمندی با تغییرات جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است و این سبب می شود که سالمندان شادی و نشاط خویش را از دست بدهند. از آنجا که کاهش شادکامی از تبعات سالمندی است، این مطالعه با هدف تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه نیمه تجربی است که در زمستان 1397 انجام شد. نمونه ها 90 مرد بازنشسته بالای 60 سال بازنشسته ارتش بودند. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد، نمونه ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند. خاطره گویی به مدت شش جلسه گروهی دو بار در هفته برای گروه مداخله در کانون بازنشستگان ارتش شهر زاهدان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه شادکامی Oxford بود. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیقی و استنباطی توسط نرم افزار  SPSSنسخه 21 صورت گرفت.

یافته ها

 میانگین نمره شادکامی سالمندان در گروه مداخله از 51/3 ± 82/48 قبل از خاطره گویی به 14/6 ± 51/56 پس از آن افزایش یافت و در گروه کنترل از 99/6 ± 66/47 قبل از خاطره گویی به 96/7 ± 68/49 پس از آن تغییر یافت. میانگین نمره شادکامی پس از خاطره گویی در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت (001/0>P).

نتیجه گیری کلی

 این مطالعه نشان داد خاطره گویی به صورت گروهی می تواند سبب ارتقاء شادکامی در سالمندان شود. از آنجایی که خاطره گویی مداخله ای جذاب، ساده و کم هزینه است می توان از آن در کاهش نگرانی ها و اضطراب سالمندان استفاده کرد. پیشنهاد می شود از این مداخله در مراکز نگهداری از سالمندان و بخش سالمندان برای ایجاد جوی مفرح استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063966 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.