اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خانواده، به ویژه مادران نقش موثری در تربیت جنسی کودکان دارند، لذا توجیه ضرورت تربیت جنسی کودک توسط والدین امری لازم است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی است.

روش بررسی

این مطالعه از نوع کارآزمایی تصادفی کنترل شده موازی است که در فاصله ی زمانی اردیبهشت تا شهریور سال 1397بر روی 58 مادر دارای کودک 3 تا 7 سال شاغل در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام گرفته است. نمونه ها با تخصیص تصادفی به روش ساده از نوع قرعه کشی در دو گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته شامل سه بخش آگاهی، نگرش و مشارکت مادران درآموزش جنسی کودکان بود. گروه مداخله آموزش گروهی را در سه جلسه 90 دقیقه ای به همراه کتابچه ی آموزشی دریافت کردند. شرکت کنندگان قبل از مداخله و یک ماه پس آن پرسشنامه را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 19انجام شد.

یافته ها

 نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان داد میانگین نمره ی آگاهی مادران در آموزش جنسی در دو گروه مداخله و کنترل بعد از آموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دارد (007/0  .(P =همچنین نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره ی نگرش مادران در دو گروه مداخله و کنترل بعد ازآموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دارد (007/0  .(P =نتایج آزمون تی زوجی نیز نشان داد در گروه مداخله میانگین نمره ی مشارکت مادران پس از آموزش اختلاف معنی داری با نمره میانگین پیش از آموزش دارد. بدین ترتیب که میانگین نمره ی مشارکت مادران پس از آموزش افزایش یافته است (0001/0= P و 440/8t=).

نتیجه گیری کلی

 با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مادران پس از آموزش در مواجهه با تربیت جنسی کودک مشارکت بیشتری را گزارش نمودند. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و مشاوره ای ویژه والدین، مربیان و مراقبین کودکان در مراکز نگهداری کودک، پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.