مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار

پیام:
چکیده:
دو مسئله برنامه ریزی تولید و تعمیرات و نگهداری از جمله تصمیم گیری های مهم در صنایع تولیدی هستند و با توجه به تاثیرگذاری بر یکدیگر باید هم زمان مشخص شوند؛ البته گاهی این دو تصمیم به صورت مجزا گرفته می شود که این امر به از دست رفتن نتایج ایده آل می انجامد. در پژوهش حاضر، مدل دوهدفه یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات در سیستم تولید چندمحصولی و چنددوره ای با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت انبار ارائه شده است. تابع هدف اول عبارت است از مجموع کل هزینه های سیستم که تابع هدف مرسوم و شناخته شده در این حوزه است. تابع هدف دوم نیز به صورت مجموع تغییرات نیروی کار در میان دوره های برنامه ریزی درنظر گرفته شده است. اگرچه هزینه تغییر نیروی کار جزئی از هزینه کل سیستم محسوب می شود، تاثیرات اجتماعی، از دست رفتن مستمر دانش و تجربه نیروها و... ایجاب می کند تغییر نیروی کار تابع هدف مستقل باشد و حداقل شود. براین اساس، پس از تشریح مسئله و تعریف پارامترها و متغیرهای تصمیم آن، مدل ریاضی این مسئله در حالت دوهدفه توسعه داده شد. سپس با توجه به اینکه این مسئله از نوع NP-Hard است، دو روش حل مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-بازنگری 2 (NSGA-II) و الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه (MOICA) ارائه شد. در پایان نیز حل این مسئله با داده های استاندارد منابع و همچنین ارزیابی نتایج صورت گرفت. بررسی و مقایسه دو الگوریتم پیشنهادی با شاخص های رایج در بهینه سازی چندهدفه نشان می دهد کیفیت جواب های حاصل از الگوریتم MOICA بهتر از الگوریتم NSGA-II است، هرچند که زمان حل الگوریتم NSGA-II کوتاه تر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
547 -559
لینک کوتاه:
magiran.com/p2064009 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.