تاثیر روان درمانی مثبت نگر گروهی بر شایستگی اجتماعی زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر گروهی بر شایستگی اجتماعی در زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی در شهر اصفهان بود.

روش اجرا

 پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از جامعه ی آماری پژوهش شامل زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده به مراکز مربوطه در سه ماهه ی سوم (مهر، آبان و آذر) سال 1397، تعداد 50 نفر انتخاب شدند. بعد از پاسخ به پرسش نامه ی کفایت اجتماعی، 30 نفر که پایین ترین نمرات را به دست آورده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس مداخلات مثبت نگر گروهی بر روی گروه آزمایش طی 10 جلسه 2 ساعته براساس پروتکل درمانی Rashid (2015) اجرا شد. پس از آن، از شرکت کنندگان هر دو گروه خواسته شد مجددا به سوالات پرسش نامه ی کفایت اجتماعی پاسخ دهند. درنهایت داده ها با استفاده از نسخه ی 23 نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر گروهی موجب افزایش شایستگی اجتماعی در مقیاس کلی و ابعاد آن در زنان متقاضی جراحی زیبایی در شهر اصفهان در گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون شده است و این تغییرات ازنظر آماری معنادار هستند (01/0P<).

نتیجه گیری

می توان از روش روان درمانی مثبت نگر گروهی به عنوان یک روش مداخله ای و درمانی برای زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی به منظور بهبود شایستگی اجتماعی استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
148 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.