بررسی تاثیر محلول ویتامین ث برگرانولاسیون زخم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

جهت بهبودی زخم های سوختگی درمان های متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفته است که هرکدام از آن ها اثرات و عوارضی را از خود به جای گذاشته اند، بنابراین تلاش پژوهشگران بهبود سریع تر زخم ها با عوارض کمتر و هم چنین رضایت بیشتر بیماران است. این پژوهش تاثیر محلول ویتامین ث موضعی را بر گرانولاسیون زخم سوختگی مورد بررسی قرار می دهد.

روش اجرا

در این مطالعه زخم های سوخته ی 30 بیمار بستری در بخش سوختگی به نواحی کنترل و مداخله تقسیم شده و در ناحیه ی مداخله علاوه بر درمان موضعی با پماد سیلورسولفادیازین، محلول ویتامین ث بر ناحیه ی مورد بررسی استعمال شد. زخم در روزهای اول، سوم، هفتم و چهاردهم توسط چک لیست بیتز جنسن مورد مشاهده قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات با نسخه ی 16 نرم افزار spss انجام شد.

یافته ها

 نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری، نشان داد میانگین نمره ی گرانولاسیون زخم بین دو نوع درمان ازنظر آماری معنی دار است (004/0P=) و ویتامین ث موضعی تاثیر معنی داری بر بهبود گرانولاسیون زخم داشته است. در مورد اثرات درون گروهی نیز، اثر مدت زمان بر میانگین نمره ی گرانولاسیون زخم ازنظر آماری معنی دار است و میانگین این نمره در روزهای یکم، سوم، هفتم و چهاردهم تفاوت معنی داری دارد (000/0P= و 430/264F=).

نتیجه گیری

 ویتامین ث موضعی در تسریع ترمیم زخم موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065188 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.